Ochrana osobních údajů - GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto předkládaného dokumentu je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "nařízení GDPR"), informovat o tom, jak Spolek Veselý vozíček ( dále jen "Spolek" ) zpracovává osobní údaje dárců a obdarovaných ( příjemců finančních či nefinančních darů), příp. žadatelů o finanční dar. Je-li dárcem nebo obdarovaným právnická osoba, použije se tato informace přiměřeně také na její oprávněné zástupce.

( Dárci, obdarovaní, případně potenciálně obdarovaní dále společně také jen jako "subjekty" )

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Spolek, tj. Spolek Veselý vozíček, se sídlem Třesovice 2, PSČ 503 15 Nechanice, IČO: 270 08 436, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Kraj. soudu Hradec Králové, oddíl L, vložka 5730.Správce určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat, popř. zasílat vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním vašich osobních údajů na telefon, email či písemně na adresu: Spolek Veselý vozíček, Mandysova 1300, 500 12 Hradec Králové

Telefon : +420 728 799 015

emailová adresa: veselyvozicek@seznam.cz               internetové stránky: www.veselyvozicek.cz

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

3. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá u správce :

 • na základě uděleného souhlasu subjektu údajů
 • při plnění smlouvy se subjektem údajů
 • při provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
 • z důvodu splnění právní povinnosti vztahující se na správce ( včetně archivnictví na základě zákona )
 • z důvodu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ke které je pověřen správce
 • z důvodu oprávněného zájmu správce či třetí strany (včetně archivnictví na základě oprávněného zájmu správce)


OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování údajů respektujeme Vaše práva a dodržujeme zejména následující zásady:

 • údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování údajů provádíme výhradně pro legitimní účely a následně je zpracováváme způsobem slučitelným s těmito účely;
 • omezujeme se na nezbytné minimum údajů postačující pro naplnění účelů;
 • údaje chráníme veškerými rozumnými bezpečnostními a organizačními opatřeními, a to zejména před neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zpracováváme pouze přesné a aktuální údaje, nepřesné údaje opravujeme a nadbytečné údaje mažeme;
 • údaje uchováváme pouze po dobu přiměřenou k naplnění účelu zpracování údajů.
 • bez vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.
 • neprovádíme žádné automatizované zpracování ani profilování osobních údajů poskytovaných subjekty osobních údajů

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje členů rady Spolku, žadatelů o finanční dary a příspěvky a příjemců těchto darů a příspěvků pokud jimi jsou fyzické osoby. Zástupců žadatelů o finanční dary a zástupců příjemců finančních darů, pokud jimi jsou právnické osoby. Obchodních partnerů či zástupců obchodních partnerů, které pro Spolek vykonávají smluvní služby a zástupců dalších subjektů výše neuvedených. U těchto výše uvedených subjektů zpracovává správce tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
 • elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje z webového prohlížeče atd.;
 • další údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.;
 • souhlass pořizováním a využíváním fotografií, obrazových a zvukových záznamů pro využití při veřejné prezentaci a propagaci

Způsoby zpracování osobních údajů :

Správce bude zpracovávat osobní údaje

a) ručně v papírové ( listinné ) podobě,

b) ručně v elektronické podobě,

c) ručně kombinací papirové a elektronické podoby.

Způsoby získávání osobních údajů :

 • přímo od Vás na základě Vašich žádostí nebo v rámci jednání o uzavření smlouvy či při osobní, telefonické, písemné nebo e-mailové komunikaci; v takovém případě Vás informuje o tom, zda je poskytnutí údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, zda máte povinnost údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí údajů;
 • od orgánů státní správy či od jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů a od spolupracujících třetích osob;
 • z veřejně dostupných zdrojů jako sociální sítě, internet, obchodní nebo insolvenční rejstřík;

Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

Spolek může zpracovávat údaje návštěvníků svých webových stránek (dále jen "stránky") k zákonem připuštěným účelům, zejména:

 • zlepšování obsahu stránek a jejich vývoje,
 • zajištění bezpečnosti webu a sítě Spolku a to v obvyklém na trhu prováděném standardu,
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností.

Právním základem zpracování Vašich údajů jsou oprávněné zájmy Spolku, kterými jsou ochrana práv Spolku, ochrana práv našich smluvních partnerů podílejících se na plnění určeném pro Vás a plnění zákonných povinností ( zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků předpisů o ochraně údajů, vedení účetnictví, plnění daňových povinností).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům má přístup pouze Správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům Správce.Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů. .

Předávání osobních údajů třetím stranám

 • Správce ne používá k vyhodnocování návštěvnosti stránek Spolku nástroje třetí strany
 • Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.
 • Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu.Souhlas je možné odvolat kdykoli na výše uvedených kontaktních spojeních Správce.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tak jako my máme svá určitá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, tak i Vy máte při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato Vaše práva patří:

právo na přístup k osobním údajům ( dle čl. 15. "nařízení GDPR" )Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů

právo na opravu ( dle čl. 16. "nařízení GDPR" ) Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte emailem či poštou v písemné podobě.

právo na výmaz ( dle čl. 17. "nařízení GDPR" )

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali

2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat

Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší.

Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

právo na omezení zpracování ( dle čl. 18. "nařízení GDPR" ) Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nepřesně, nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, můžete využít právo na omezení - rozsah nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). Toto právo se neuplatňuje v případě zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.

právo na přenositelnost údajů ( dle čl. 20. "nařízení GDPR" )Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

práva vznést námitku ( dle čl. 21. "nařízení GDPR" )Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Po dobu šetření, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování ( dle čl. 22. "nařízení GDPR" ) máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;

právo kdykoliv odvolat souhlas v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

právo podat stížnost u dozorového úřadu ( dle čl. 77. "nařízení GDPR" ) V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili a případné pochybení napravili. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účinnost

Aktualizace této informace bude prováděna vždy na základě změny příslušných právních předpisů upravující pravidla zpracování a ochrany osobních údajů nebo na základě změny našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany osobních údajů, které budou vždy schvalovány Radou spolku v příslušné Směrnici o GDPR. Aktuální Informace o zpracování osobních údajů ve Spolku je veřejně dostupná na webu Spolku.

V Hradci Králové dne 30. 6. 2018

Ing. Miroslav Štěpják - předseda rady spolku